پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر (2011)

پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر (۲۰۱۱) دارای ۱۵ گویه و ۳ مؤلفه (فرهنگ رقابتی، فرهنگ بروکراتیک، فرهنگ جامعه مدار) می­‌باشد و شیوه نمره­‌گذاری آن طبق طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت انجام شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر ۲۰۱۱”