پرسشنامه استراتژی های بازاریابی فروشندگان آنلاین

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی فروشندگان آنلاین

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی فروشندگان آنلاین محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه (سوال) می‌باشد. در این پرسشنامه از طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استراتژی های بازاریابی فروشندگان آنلاین”