پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی 1384

پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی ۱۳۸۴

پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی ۱۳۸۴ طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه استرش شغلی دارای ۳۱ سوال بسته پاسخ می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت طراحی شده است. این پرسشنامه استاندارد می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی ۱۳۸۴”