پرسشنامه استرس شغلی گري تافت آندرسون

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت آندرسون ۱۹۸۱

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت آندرسون ۱۹۸۱ با ۱۰ گویه طراحی گردیده است. این آزمون جهت سنجش میزان استرس شغلی با توجه به شاخص­‌هایی همچون شرایط فیزیکی، رابطه با همکاران، رابطه با مدیر، سختی کار، شیفت های کاری و .. سنجیده می‌شود.

Continue reading “پرسشنامه استرس شغلی گری تافت آندرسون ۱۹۸۱”