پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ساراسون 1957

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ۱۹۵۷

پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ساراسون ۱۹۵۷ توسط ساراسون (۱۹۵۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این مقیاس، یک پرسشنامه کوتاه با ۳۷ گویه است که آزمودنی باید به هر ماده به صورت “درست و غلط” پاسخ گوید.  Continue reading “پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ۱۹۵۷”