پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ توسط گود (۱۹۷۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این مقیاس سی و دو ماده دارد، شیوه‌ی نمره‌گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است. پرسشنامه توسط عادل(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴”