پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مرمن 1993

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مرمن ۱۹۹۳

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مرمن ۱۹۹۳ شامل ۲۴ سؤال و چهار بعد عدالت توزیعی، عدالت روی‌ه­ای و عدالت مراود‌ه‌­ای و عدالت اخلاقی می‌­باشد. طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری این پرسشنامه استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مرمن ۱۹۹۳”