پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم 1984

پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ۱۹۸۴

:پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی ، توسط سولومون و راثبلوم در سال ۱۹۸۴ ساخته شده‌است.این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه پنج گزینه‌ای می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ۱۹۸۴”