پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید در سال ۲۰۱۱ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۳ زیرمقیاس یا بُعد(برچسپ زیست محیطی، نام تجاری(برند) زیست محیطی ، تبلیغات زیست محیطی) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید”