پرسپرسشنامه استاندارد تسهیم دانش جعفری 1393شنامه مدیریت منابع انسانی هانگ و چانگ 2005

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش و علم جعفری ۱۳۹۳

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش جعفری ۱۳۹۳ با ۲۴ گویه طراحی گردیده است.وی با استفاده از نظرات ازبک (۲۰۱۱) نسبت به طراحی این پرسشنامه اقدام و تسهیم دانش را در چهار بعد شامل تعاملات شخصی ، ارتباطات سازمانی ، تعامل با جامعه و همکاری های مکتوب معرفی نموده است.
Continue reading “پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش و علم جعفری ۱۳۹۳”