پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر 1996

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶ شامل گویه‌­های ۱ تا ۳، تعهد پیوستگی شامل گویه­‌های ۴ تا ۶ و تعهد همانندسازی شده شامل گویه‌­‌های ۷ تا ۹ می‌­باشد. این پرسشنامه در پژوهش سلطان‌زاده(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶”