پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها لیپاک و همکارن 2006

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶ توسط لیپاک و همکاران (۲۰۰۶) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۳ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت است. این آزمون توسط میرهاشمی نسب (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶”