پرسشنامه جهت گیري زندگی

پرسشنامه جهت گیری زندگی چانگ ELOT-P

پرسشنامه جهت گیری زندگی (ELOT – P) توسط چانگ و همکاران در سال ۱۹۹۷ معرفی شده است. این مقیاس دارای ۱۳ سوال است که دو عامل را شامل می­شوند که عبارتند از بدبینی و خوش بینی. این پرسشنامه در ایران توسط رضایی (۱۳۹۳) هنجاریابی شد.

Continue reading “پرسشنامه جهت گیری زندگی چانگ ELOT-P”