پرسشنامه جو کاری اخلاقی ویکتور و کولن 1987

پرسشنامه جو کاری اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۷

پرسشنامه جو کاری اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۷ دارای ۲۶ سوال با شیوه‌­ی نمره­‌گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می‌­باشد. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس کارایی مدارس، استقلال، گرایشات ابزاری، ضوابط، قوانین و مقررات، مراقبت و توجه می‌­باشد.

Continue reading “پرسشنامه جو کاری اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۷”