پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر1990

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر۱۹۹۰

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) برای اولین بار توسط اندلر و پارکر در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است و در ایران توسط اکبرزاده، ترجمه و هنجاریابی شده است. این آزمون شامل ۴۸ ماده می باشد.

Continue reading “پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر۱۹۹۰”