پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(1391)

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(۱۳۹۱)

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی در سال ۱۳۹۱ توسط چاری و دهقانی ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ۹ گویه ی  پنج گزینه ای می باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(۱۳۹۱)”