پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوري کـریم بیـات 1387

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷ دارای ۳۳ گویه می­‌باشد و مولفه‌های ساختار فرآیند، نگرش­‌ها و باورهای فرآیند، چارچوب فرآیند، اهداف و استراتژی­‌های عملیاتی فرآیند،مدیریت عملکرد فرآیند و بهره‌وری فرآیند را مورد بررسی قرار می­‌دهد. Continue reading “پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷”