پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث ۲۰۱۰

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث ۲۰۱۰ یک پرسشنامه استاندارد است و از ۲۵ سوال تشکیل شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد) تنظیم شده است. 

Continue reading “پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث ۲۰۱۰”