پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر 2018

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸ توسط روتر و همکاران طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۸ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸”