پرسشنامه هوش هیجانی گلمن 2000

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰ دارای ۳۳ سوال با شیوه‌­ی نمره‌­گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای می­‌باشد. این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی، مهارت‌های اجتماعی، معرفی ابزار می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰”