پرسشنامه هوش هیجانی گلمن 2000

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰ دارای ۳۳ سوال با شیوه‌­ی نمره‌­گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای می­‌باشد. این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی، مهارت‌های اجتماعی، معرفی ابزار می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ۲۰۰۰”

پرسشنامه هوش هیجانی شوت 1998

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸ توسط شوت و همکاران در سال ۱۹۹۸ و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) ساخته شد. این مقیاس دارای ۳۳ سوال و ۳ بعد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، بهره برداری از هیجان می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸”