پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان کردنائیج 1386

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان کردنائیج ۱۳۸۶

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان کردنائیج ۱۳۸۶ توسط کردنائیج و همکاران (۱۳۸۶) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان کردنائیج ۱۳۸۶”