پرسشنامه چابک سازی سازمانی ریموند و لوکوان 1988

پرسشنامه چابک سازی سازمانی ریموند و لوکوان ۱۹۸۸

پرسشنامه چابک سازی سازمانی ریموند و لوکوان ۱۹۸۸ دارای هفت مولفه­‌ی انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش پیچیدگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی خواهد بود. 

Continue reading “پرسشنامه چابک سازی سازمانی ریموند و لوکوان ۱۹۸۸”