پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی 1391

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱ توسط احمدی و همکاران (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱”

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا 42 سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا یک ابزار سنجش شخصیت ۴۲ گویه­‌ای است. که توسط دونلان و همکاران (۲۰۰۵) برای ارزیابی خلاصه‌­وار ابعاد مشابه شخصیتی ارزیابی شده است. و به وسیله پرسشنامه شخصیتی چندبعدی (تلجن، ۱۹۸۲) طراحی شده بود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی”