پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده و مریم سالار 1389

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹ یک ابزار محقق ساخته می‌باشد. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹”