پرسشنامه استاندارد کنترلگری زناشویی 21 سوالی

پرسشنامه استاندارد کنترلگری زناشویی ۲۱ سوالی

پرسشنامه استاندارد کنترلگری زناشویی ۲۱ سوالی دارای ۲۱ سوال و پنج بعد کنترل­گری هیجانی، کنترل­گری بی توجهی، کنترل­گری کلامی، کنترل­گری انزوا و کنترل­گری پنهان کاری است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد کنترلگری زناشویی ۲۱ سوالی”