پرسشنامه تداعی برند گیل

پرسشنامه تداعی برند گیل و همکاران ۲۰۰۷

پرسشنامه تداعی برند گیل و همکاران ۲۰۰۷ توسط گیل و همکاران (۲۰۰۷) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل ۵ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای  لیکرت است. این پرسشنامه توسط هدایتی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه تداعی برند گیل و همکاران ۲۰۰۷”