پرسشنامه هوش هیجانی شوت 1998

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸ توسط شوت و همکاران در سال ۱۹۹۸ و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) ساخته شد. این مقیاس دارای ۳۳ سوال و ۳ بعد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، بهره برداری از هیجان می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸”

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز 2005

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵ دارای ۲۷ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) و این آزمون دارای چهار مولفه­‌ی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵”