پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ

به منظور سنجش عامل خودتنظیمی دانش آموزان می‌توان از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ استفاده کرد. این پرسشنامه ۴۷ سؤالی است که دارای ۲۲ سوال راهبردهای یادگیری و ۲۵ سؤال راهبردهای انگیزشی است که دراین پژوهش به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت. 

Continue reading “پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ”