پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست

پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست ۳۶ سوال دارد. دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)ارتباطی قوی بین رضایت شغلی و سازگاری شغل. یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاری شغلی است. یعنی اگر بین توانای های فرد و شرایط شغلی اش تطابق وجود داشته باشد رضایت حاصل می شود.  رضایت شغلی باعث ابقاء فرد در شغلش می شود. ولی تنها راضی بودن فرد اهمیت ندارد بلکه طبق این نظریه هم رضایت داشتن و هم رضایتمند بودن به طور مساوی دو جزء مهم در پیش بینی سازگاری شغلی است.

نظریه دیویس و لافکوایست همانند نظریه هالند نظریه تطابق فرد و محیط محسوب  می شود.  از بسیاری جهات همانند نظریه هالند است. با این تفاوت که در نظریه هالند بر انتخاب حرفه ای تاکید می شود. ولی در نظریه دیویس و لافکوایست بر سازگاری حرفه ای (سوانسو ن  و همکاران،۱۹۹۹). فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تلاش هستند. به زعم دیویس و لافکوایست افراد نیازهایشان ر ا به محیط کار می آورند و محیط کار نیز نیازهایی برای آن ها فراهم می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست

روایی پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پپرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایای پرسشنامه

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم.  اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست، اکبری(۱۳۹۳)، یک نمونه اولیه  انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای متغیر سازگاری شغلی  نرم افزار اس پی اس اس ۰/۸۱بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می­باشد، پایای پرسشنامه تایید می­شود.

برای دانلود پرسشنامه بیشتر اینجا کلیک کنیدمی­شود.

  • تعداد سوالات: ۳۶ گویه
  • تعداد صفحات : ۶ صفحه
  • تعریف مفهومی: دارد
  • تعریف عملیاتی: دارد
  • شیوه نمره گذاری: دارد
  • روایی: دارد
  • پایایی: دارد
  • پایایی: دارد
  • منبع: دارد

قیمت : فقط ۴۲۰۰تومان

شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد.

توضیحات

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه اخلاق حسابرسی در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید