پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری

پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری

پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری در راستای بررسی نقش شناساندن نام تجاری به مشتری در ایجاد و توسعه وفاداری به برند طراحی و ارائه شده است. این پرسشنامه ۲۲ سوالی است و دارای چهار زیر مقیاس تبلیغات دهان به دهان و شناساندن نام تجاری و توسعه وفاداری و اعتماد مشتریان می‌­باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری”