پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان يساویج 1993 (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS) دارای ۱۵ سوال می‌باشد. این آزمون فاقد زیرمقیاس می‌باشد. شیوه‌ی نمره‌گذاری آن از دو گذینه بلی و خیر تشکیل شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)”

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی 1387

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷”

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو 2017

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷  دارای ۲۳ سوال با ۵ مولفه‌ تجربه حسی ، تجربه احساسی، تجربه شناختی، تجربه رفتاری و تجربه اجتماعی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷”