پرسشنامه استاندارد امید میلر 1987

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷ توسط میلر (۱۹۸۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط حسامپور (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷”

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان 2004

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی توسط دسی و رایان در سال ۲۰۰۴تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴”

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران 1379

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی توسط نانچیان و همکاران در سال۱۳۷۹تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹”