فیلم آموزش پیشرفته SPSS

این فیلم حاوی ۲۵۰ ساعت اموزش در زمینه های زیر است