پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا 1389

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹ توسط طبرسا و رامین مهر (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط اسدبیگی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹”