پرسشنامه استاندارد ادراک مشتریان از وب سایت الوالدا و همکاران 2016

پرسشنامه استاندارد ادراک مشتریان از وب سایت الوالدا و همکاران ۲۰۱۶

پرسشنامه استاندارد ادراک مشتریان از وب سایت توسط الوالدا و همکاران در سال ۲۰۱۶ ساخته شد .این پرسشنامه دارای ۴ مولفه (بعد)  با ۱۵ (سوال) می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ادراک مشتریان از وب سایت الوالدا و همکاران ۲۰۱۶”