پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل 1996

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل ۱۹۹۶

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل ۱۹۹۶ برای سنجش کارآفرینی سازمانی استفاده شد. این پرسشنامه شامل شش بعد افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف سازمان، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل ۱۹۹۶”