پرسشنامه خود کارآمدی شرر و آدامز 1982

پرسشنامه خود کارآمدی شرر و آدامز ۱۹۸۲

پرسشنامه خود کارآمدی شرر و آدامز ۱۹۸۲ توسط براتی در سال (۱۳۷۵) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ ماده و تک عاملی می‌باشد، هر ماده این مقیاس دارای یک پاسخ پنج درجه‌­ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه خود کارآمدی شرر و آدامز ۱۹۸۲”