پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر (2011)

پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر (۲۰۱۱) دارای ۱۵ گویه و ۳ مؤلفه (فرهنگ رقابتی، فرهنگ بروکراتیک، فرهنگ جامعه مدار) می­‌باشد و شیوه نمره­‌گذاری آن طبق طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت انجام شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر ۲۰۱۱”

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷ دارای ۲۳ سوال با شیوه‌­ی نمره‌­گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای می­‌باشد. این پرسشنامه دارای شاخص‌­های مشارکتی، نوآوری، ثبات، اثربخشی می‌­باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷”

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا 1389

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹ توسط طبرسا و رامین مهر (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط اسدبیگی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹”