پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ 1996

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ ۱۹۹۶

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ ۱۹۹۶ شامل ۲۰ ماده است و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و تک عاملی می‌باشد و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و بوسیله یانگ تهیه شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ ۱۹۹۶”