پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر 1990

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰ دارای ۲۲ سوال و دارای سه زیر مقیاس مشتری گرایی و رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی می­‌باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰”