پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون 1975

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون ۱۹۷۵

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون ۱۹۷۵ توسط شمسایی و همکاران (۱۳۹۳) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۰گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون ۱۹۷۵”