پرسشنامه استاندارد امید میلر 1987

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷ توسط میلر (۱۹۸۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط حسامپور (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷”