پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هويسمن (2009)

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن (۲۰۰۹) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی را با توجه به موقعیت­‌های متفاوت کارکنان می‌سنجد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹”

پرسپرسشنامه استاندارد تسهیم دانش جعفری 1393شنامه مدیریت منابع انسانی هانگ و چانگ 2005

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش و علم جعفری ۱۳۹۳

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش جعفری ۱۳۹۳ با ۲۴ گویه طراحی گردیده است.وی با استفاده از نظرات ازبک (۲۰۱۱) نسبت به طراحی این پرسشنامه اقدام و تسهیم دانش را در چهار بعد شامل تعاملات شخصی ، ارتباطات سازمانی ، تعامل با جامعه و همکاری های مکتوب معرفی نموده است.
Continue reading “پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش و علم جعفری ۱۳۹۳”