پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن 2007

پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷

پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷ دارای ۳ بعد انسجام اجتماعی، ارتباطات بین فردی و جوامع و اعتماد اجتماعی می­‌باشد که براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت از خیلی کم(۱) تا خیلی زیاد (۵) تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷”