پرسشنامه استاندارد حافظه ترویر و ریچ 2002

پرسشنامه استاندارد حافظه ترویر و ریچ ۲۰۰۲

پرسشنامه استاندارد حافظه ترویر و ریچ ۲۰۰۲ (MMQ) توسط ترویر و ریچ در ۲۰۰۲ ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۵۷ سوال و سه خرده مقیاس رضایت از حافظه،  توانایی حافظه و استراتژی یا راهبردهای حافظه است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد حافظه ترویر و ریچ ۲۰۰۲”