پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی مشاوری 1381

پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی مشاوری ۱۳۸۱

برای اندازه­‌گیری متغیر اضطراب اجتماعی افراد مورد آزمون از پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی مشاوری ۱۳۸۱ استفاده شده است. این پرسشنامه ۳۸ سؤال دارد که توسط مشاوری (۱۳۸۱) ساخته شد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی مشاوری ۱۳۸۱”