پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور 1997

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷ با ۱۲ گویه طراحی گردیده است و دارای زیر مقیاس‌های بازاریابی شفاهی، نیات خرید، حساسیت به قیمت، نحوه رفتار اعتراض آمیز می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷”