پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف 2001

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱ بر پایه مدل نیفه(۲۰۰۱) تدوین شده است و شامل مؤلفه‌های (چشم اندازمشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکرسیستمی) می باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱”