پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال 2008

پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸

پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸ به منظور سنجش تعهد مشتری به برند طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۳ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. این آزمون توسط بهبود نمین (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸”