پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی 2001

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی ۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی ۲۰۰۱ توسط نادیا گرانفسکی و همکاران به منظور شناسایی راهبردهای مقابله شناختی در برابر رویدادهای ناگوار در سال ۱۹۹۱ تهیه و در سال ۲۰۰۱ به چاپ رسیده است. 

Continue reading “پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی ۲۰۰۱”